Giảm khí thải hiệu ứng nhà kính kịch bản cho ngành lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất ở Việt Nam giai đoạn 2000-2030.

2008-11-25

GFD đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ thực hiện dự án: “Xây dựng kịch bản giảm khí thải hiệu ứng nhà kính cho ngành lâm nghiệp và sự thay đổi sử dụng đất ở Việt Nam trong giai đoạn 2000-2030”.

Dự án này để hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị cho “Báo cáo Quốc gia lần thứ 2 cho Hiệp định khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu”. Dự án nghiên cứu này bao gồm các hoạt động sau:

– Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu: Dữ liệu kinh tế xã hội, thay đổi sử dụng đất và thay đổi lớp phủ rừng.

– Phát triển các kịch bản khí thải trong ngành lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất.

– Phát triển kịch bản giảm 7 loại khí thải ở Việt Nam sử dụng mô hình COMAP trong giai đoạn 2000-2030.

– Chi phí dự toán của việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho 7 kịch bản ở Việt Nam.Trả lời