evaluation

Tư vấn giám sát và đánh giá dự án

Geen Field cung cấp dịch vụ giám sát và đánh giá dự án nhằm giúp các nhà tài trợ, chủ đầu tư dự án có được những thông tin và phản hồi chính xác để đưa ra các quyết định kịp thời về chính sách và đầu tư. Green Field có nhiều kinh nghiệm về thiết kế khung đánh giá, thu thập số liệu, phỏng vấn chuyên sâu với các đối tác, đánh giá hiện trường, đánh giá đầu tư và hiệu quả dự án. Các báo cáo đánh giá dự án của chúng tôi được xây dựng dựa trên các khung đánh giá của Wobank, ADB, EC nhằm đánh giá tính liên quan, tính hiệu quả, sự phối hợp giữa các đối tác thực hiện, tính bền vững và ảnh hưởng của dự án lên cộng đồng.

Green Field đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện việc đánh giá dự án cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và Đông Nam Á, khách hàng của chúng tôi bao gồm Ngân hàng thế giới (WB), ADB, JICA, SNV, IIED, Tổ chức phát triển Tây Ban Nha, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Một số dự án giám sát đánh giá do Green Field thực hiện:

  • Nâng cao năng lực giám sát biến động rừng cho các CSOs bằng việc sử dụng thông tin hệ thống theo dõi và cập nhật biến động rừng và Tăng cường hiệu quả của Hệ thống Giám sát độc lập biến động Rừng gần thời gian thực (FCIM) tại Đakrông, tỉnh Quảng Trị (2020-2021)
  • Đánh giá giữa kỳ cho dự án Giao đất và phát triển kinh tế xã hội tại Campuchia (World Bank 2012)
  • Đánh giá chiến lược về các dự án do Cộng đồng châu Âu tài trợ trong lĩnh vực cải thiện việc làm tại Việt Nam (EC 2012)
  • Đán giá giữa kỳ cho dự án Khu bảo tồn Ngọc Sơn Ngổ Luông tại Hòa Bình (AECID – Tổ chức phát triển Tây Ban Nha 2010)
  • Đánh giá giữa kỳ dự án trồng rừng tại tỉnh Điện Biên ( SURFOR NOW JICA 2014)
  • Đánh giá cuối kỳ dự án hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (WB/ MONRE 2014-2015)
  • Đánh giá sự chuẩn bị mua sắm công bền vững (SPP) ở Việt Nam (IISD 2009)