research_survey

Dịch vụ nghiên cứu, khảo sát và thu thập dữ liệu quy mô lớn

Green Field cung cấp dịch vụ nghiên cứu và điều tra cơ bản cho các lĩnh vực kinh tế xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, điều tra và khảo sát hệ thống hạ tầng giao thông, công nghiệp. Trong những năm gần đây Green Field đã thực hiện nhiều điều tra khảo sát về thị trường gỗ, năng lượng tái tạo, kinh tế xã hội, ảnh hưởng của chính sách tới thị trường cho các đối tác chính phủ cũng như các nhà tài trợ.

Green Field có một hệ thống CSDL tới cấp xã được cập nhật liên tục về các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, địa lý, tài nguyên thiên nhiên. CSDL này giúp chúng tôi thiết kế các cuộc khảo sát có chất lượng tốt, bảo đảm tính chính xác và khách quan, đồng thời phản ánh được các yếu tố có liên quan về địa lý, xã hội trong quá trình thu thập và phân tích số liệu.

Green Field cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho các cuộc khảo sát quy mô lớn với các công cụ như: phần mềm xây dựng bộ câu hỏi khảo sát trên thiết bị di động, hệ thống đồng bộ hóa và kiểm soát số liệu trực tuyến (QC), hệ thống lưu trữ và phân tích số liệu.

Dịch vụ khảo sát:

 • Thu thập số liệu địa điểm quy mô lớn phục vụ cho các nền tảng bản đồ trực tuyến.
 • Khảo sát số liệu nền kinh tế xã hội theo yêu cầu của khách hàng.
 • Điều tra số liệu sơ cấp cấp thôn bản sử dụng các phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (PRA), phương pháp phỏng vấn chuyên sâu.
 • Khảo sát thị trường trong các lĩnh vực liên quan tới ngành gỗ, giấy, nông sản, năng lượng.
 • Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin: mobile app, hệ thống đồng bộ hóa và kiểm soát số liệu, giải pháp phân tích trực tuyến kết hợp với bản đồ, giải pháp phân tích thống kê và dự báo.

Một số dự án khảo sát tiêu biểu:

 • Thu thập dữ liệu POI và ảnh Streetview 360 trên quy mô toàn quốc (2020-2021)
 • Xây dựng giải pháp thu thập và phân tích số liệu phản hồi từ người dân về tác động của thủy điện (CARE 2020)
 • Khảo sát hệ thống cung cấp gỗ hợp pháp và bền vững ở Việt Nam (Friend of the Earth Japan,2012).
 • Điều tra thị trường gỗ củi tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (USAID 2016).
 • Điều tra thị trường sắn tại Việt Nam (Blue Carbon, 2013).
 • Điều tra các nhà cung cấp dịch vụ tại khu vực các xã lân cận khu công nghiệp hóa dầu Nghi Sơn (SNV 2014)