Xây dựng hệ thống giám sát rừng công nghệ cao, eLearning và cổng thông tin nông dân cho dự án Trường Sơn Xanh tại Quảng Nam và TT. Huế

Xây dựng hệ thống giám sát rừng công nghệ cao, eLearning và cổng thông tin nông dân cho dự án Trường Sơn Xanh tại Quảng Nam và TT. Huế
2018-04-13

Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ (Dự án TSX của USAID) hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn chuyển sang thích ứng khí hậu thông minh (Climate-smart), phát thải thấp (Low emission) và phát triển khả năng thích ứng (Resilient Development) để bảo vệ con người, cảnh quan và đa dạng sinh học ở tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế với ba nhiệm vụ chính: i) Tăng cường sử dụng đất với phát thải thấp; ii) Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học; và iii) Tăng khả năng thích ứng cho những cộng đồng dễ bị tổn thương.

Hệ thống giám sát rừng ở cả hai tỉnh đang được cải thiện thông qua các sáng kiến của chính phủ và dự án. Cải thiện giám sát rừng đóng vai trò quan trọng đối với việc quản lý rừng cấp tỉnh, đa dạng sinh học, chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES), và giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+). Những hỗ trợ chính bao gồm các thành phần kỹ thuật của Cục kiểm lâm Hoa Kì (US Forest Service), giám sát và đánh giá PFES của ADB-WWF, WWF-CarBi với các mô hình tuần tra nhóm và ứng dụng SMART, JICA với việc hỗ trợ nền tảng này để tích hợp Hệ thống giám sát rừng cấp tỉnh (PFMS) vào cơ sở dữ liệu theo dõi rừng quốc gia FORMIS, và ADB-iPFES với hệ thống web GIS cho PFES.

Một trong những hoạt động ưu tiên của Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ là hỗ trợ hai tỉnh cải thiện khả năng giám sát rừng với việc áp dụng công nghệ mới. Các hệ thống giám sát rừng được cải thiện với khả năng tiếp cận viễn thám tốt hơn và tăng cường năng suất kiểm lâm là những yếu tố then chốt để giải quyết những thách thức từ hoạt động khai thác gỗ bất hợp pháp, cũng như để cung cấp dữ liệu chính xác cho Sở NN&PTNT và báo cáo của UBND tỉnh. Điều này sẽ dẫn đến một hệ thống Giám sát, Báo cáo và Xác minh (MRV) và tính toán carbon cho PFES và REDD+ tốt hơn. Ứng dụng máy tính bảng được cung cấp cho Cục Kiểm lâm sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc chuyển giao các tài liệu tập huấn cho nông dân nhằm phục vụ nhiều mục đích.


Ba mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn này là:
1. Nâng cấp hệ thống giám sát rừng hiện có tại Cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.
2. Cung cấp cho người ra quyết định, người quản lý sử dụng đất và chủ rừng các cảnh báo gần thời gian thực (near real-time alerts) về thay đổi sử dụng đất qua tin nhắn SMS trên điện thoại.
3. Tạo thuận lợi cho việc sử dụng dữ liệu công nghệ cao hàng ngày để giám sát độ che phủ rừng của các cơ quan chính phủ.Trả lời