Tập huấn nền tảng báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định TP.HCM

GFD đã phối hợp với TP. HCM tổ chức và hoàn thành tập huấn về nền tảng báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định TP.HCM (FEDS) cho 21 quận, huyện, TP Thủ Đức từ ngày 19/4/2022 đến ngàu 22/4/2022. Dự án do WB tài trợ, GFD là tư vấn xây dựng giải pháp.