Hệ thống Cơ sở dữ liệu thông tin địa lý Phát triển Ngành Lâm nghiệp

2010-06-01

Dự án phát triển ngành lâm nghiệp ra đời nhằm tạo ra một chương trình quản lý hỗ trợ cho cán bộ trong việc quản lý CSDL đất trồng rừng ở địa phương và giúp cho việc bảo vệ môi trường vì mục đích phát triển rừng bền vững – bảo tồn đa dạng sinh học. Khách hàng: Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Dự án World Bank 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chương trình này thông qua việc cấp nguồn tín dụng hấp dẫn và các gói dịch vụ trồng rừng chủ yếu cho các hộ nông dân nghèo để trồng cây trên diện tích khoảng 65,000 hecta tại bốn tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định trong suốt giai đoạn dự án khoảng 6 năm.

Trong dự án này GFD thu thập và tổng hợp các bản đồ sẵn có, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý để sẵn sàng cho việc quy hoạch sử dụng đất, phân chia đất và lựa chọn địa điểm. Hệ thống bản đồ chính xác và công nghệ quản lý hỗ trợ là một công cụ mạnh để trao đổi và tổng hợp thông tin giữa các bên liên quan và giữa các cấp quản lý. Các nhiệm vụ cụ thể gồm:

– Thu thập và chuẩn hóa số liệu hiện có từ các địa phương theo một định dạng chung, thống nhất để sử dụng cho các tỉnh dự án;

– Xây dựng một công cụ cho phép quản lý dữ liệu đó, đồng thời cho phép tổng hợp, phân tích các bản đồ thành quả theo yêu cầu và các báo cáo thống kê;

– Phát triển cách tiếp cận và các công cụ về quản lý, đặc biệt là công nghệ GIS dựa trên cơ sở dữ liệu cho cán bộ dự án FSDP.Trả lời