Đánh giá giữa kỳ cho dự án Giao đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại Cam Pu Chia

2011-04-06

Dự án Giao đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội (LASED) tại Cam Pu Chia do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vốn cho Bộ Nội vụ và Bộ Quản lý Đất đai Cam Pu Chia. Trong dự án này, GFD thực hiện đánh giá giữa kỳ, rà soát và thẩm định các hoạt động của dự án; thực hiện phỏng vấn và đánh giá tại cấp trung ương, cấp nhà tài trợ và các đối tác, các bộ liên quan và tại các tỉnh dự án: Kampong Cham, Kampong Thom và Kratie.

Mục tiêu của dự án LASED là để hỗ trợ chương trình Cải cách Đất đai do chính phủ Cam Pu Chia tiến hành, trong đó đất đai được giao cho các hộ nghèo và hộ không có đất tại các tỉnh Kratie, Kampong Cham và Kampong Thom. Các hợp phần của dự án bao gồm cải thiện quy trình xác định người hưởng lợi và giao đất của nhà nước cho các hộ nghèo, hộ không có đất. Các hộ này phải được lựa chọn bằng một quy trình minh bạch và rõ ràng.

Mục đích của việc Đánh giá giữa kỳ là nhằm để:

(a) Đánh giá chung về việc triển khai dự án, bao gồm đầu vào, đầu ra, những lợi ích ban đầu và các kết quả đạt được;

(b) Đưa ra các khuyến nghị để tăng cường khả năng đạt được mục tiêu ban đầu đề ra; và

(c) Xác định sự cần thiết nếu có về việc cơ cấu lại dự án, dựa trên các kinh nghiệm về triển khai đã đạt được.Khách hàng của dự án này là Bộ Nội vụ và Bộ Quản lý Đất đai và Xây dựng Cam Pu Chia.Trả lời