Xây dựng và thí điểm Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu vi phạm Luật lâm nghiệp cho ngành Lâm nghiệp Việt Nam (FVDMS)

Thời gian thực hiện: 2022 – 2023

Khách hàng: DAI

Nội dung:

Theo Cục Kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, mỗi năm lực lượng Kiểm lâm cả nước phát hiện và xử lý khoảng 21.000 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Các thông tin như số vụ vi phạm, số lượng tội phạm, đối tượng vi phạm, mức độ ảnh hưởng, chứng cứ, được Chi cục Kiểm lâm thu thập, tổng hợp, lưu trữ và quản lý thông qua các phương pháp thủ công là ghi chép và lưu trữ dưới dạng tài liệu bản cứng (hardcopy). Tuy nhiên, phương pháp này có những hạn chế trong việc quản lý, truy cập và chia sẻ dữ liệu, thông tin vi phạm rừng, bao gồm: (i) việc thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin, dữ liệu về vi phạm rừng và tội phạm theo phương pháp truyền thống chưa được thực hiện một cách có hệ thống nên rất khó khăn trong việc tra cứu, xác minh, phân tích số liệu các hành vi vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp, nhất là tái phạm; (ii) thông tin và dữ liệu không được chuẩn hóa và khó truy cập, đặc biệt là thông tin chi tiết về vi phạm chỉ có sẵn tại địa phương; (iii) có nhiều vụ vi phạm mà đối tượng vi phạm ở nhiều địa phương, nhiều thời điểm khác nhau nhưng cơ quan chức năng không thu thập, tra cứu được thông tin liên quan. Những hạn chế này dẫn đến việc đánh giá tình hình và theo dõi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp chưa phù hợp với thực tế, gặp khó khăn cho cơ quan Kiểm lâm các cấp.
Mục đích của dự án này là thúc đẩy dự án SFM và Cục Kiểm lâm theo hướng tiếp cận sáng tạo và hiện
đại hơn dựa trên việc xây dựng các công nghệ mới, các đề xuất giao diện người dùng mới, và trên hết
là một công cụ thiết thực cho cả Cục Kiểm lâm và các đối tác – những thành phần sẽ cần sử dụng các
dữ liệu vi phạm nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng gỗ bền vững tại Việt Nam.
Mục tiêu chính của nhiệm vụ này là hỗ trợ Chi cục Kiểm lâm xây dựng và thí điểm Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu vi phạm rừng (FVDMS) cho ngành lâm nghiệp ở Việt Nam.
FVDMS là một hệ thống quản lý các vi phạm về rừng dựa trên cơ sở dữ liệu tập trung. Hệ thống sẽ được thiết kế để hỗ trợ hiệu quả việc thu thập, lưu trữ, phân tích và quản lý dữ liệu cũng như tạo báo cáo, lập biểu đồ liên quan đến vi phạm rừng, tội phạm và các vấn đề khác liên quan. Do đó, hệ thống này nhằm góp phần quan trọng vào việc thực thi luật lâm nghiệp nhằm hỗ trợ việc bảo vệ và quản lý tài nguyên rừng ở Việt Nam tốt hơn.