Xây dựng và duy trì hệ thống đánh giá giám sát rừng ngập mặn Cần Giờ bằng công nghệ ảnh viễn thám Planet scope và Rapid eye

Dự án: Tổ chức quản lý sử dụng bền vững rừng ngập mặn Cần Giờ tầm nhìn đến năm 2025
Thời gian thực hiện: 03/06/2020 – 03/12/020
Khách hàng: Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ
Nội dung

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và thành lập bản đồ diễn biến rừng ngập mặn Cần Giờ trên nền tảng WebGis và các báo cáo trực tuyến theo yêu cầu nghiệp vụ. Qua đó, cung cấp cơ sở khoa học hỗ trợ cho các bên có liên quan trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng bền vững rừng ngập mặn Cần Giờ.

Cơ chế giám sát diễn biến rừng được thực hiện thông qua công nghệ giải đoán ảnh viễn thám Planet Scope và Rapid Eye. Các thay đổi, biến động về hiện trạng rừng được phát hiện qua ảnh vệ tinh sẽ được rà soát, kiểm chứng ngoài thực địa và cập nhật lên bản đồ hàng năm.

Ngoài ra, hệ thống còn thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất, giao khoán bảo vệ rừng, quy hoạch vùng chim, thú, mạng lưới ban quản lý và văn phòng phân khu. Các hoạt động này được cập nhật thường xuyên qua công cụ do GFD phát triển.