Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật cứu hộ, chăm sóc và tái thả một số loài động vật hoang dã nguy cấp thuộc dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam”

Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

Khách hàng: Tổng cục Môi trường

Nội dung

Gói thầu “Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật cứu hộ, chăm sóc và tái thả một số loài động vật hoang dã nguy cấp” thuộc hợp phần (ii) của dự án về tăng cường năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật quốc gia và các cơ quan quản lý bảo tồn.

Công tác cứu hộ và chăm sóc các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam đã và đang được thực hiện bởi các trung tâm cứu hộ tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn, các trung tâm cứu hộ do các tổ chức phi chính phủ thành lập và có cả sự tham gia của các vườn thú thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân trên cả nước. Những cơ sở này đã và đang góp phần tích cực vào công tác bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động này còn diễn ra đơn lẻ, chưa có tính hệ thống và kết nối, và dường như chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trong công tác cứu hộ do các cơ sở mới chỉ tập trung vào một số nhóm loài cụ thể, chưa đủ để cứu hộ được hết các nhóm loài nguy cấp, quý hiếm. Ngoài ra, do các căn cứ, hướng dẫn kỹ thuật hay quy định pháp lý chưa đầy đủ mà hoạt động này cũng đang đối mặt nhiều bất cập và chưa phát huy hết hiệu quả trong công tác bảo tồn loài trong tự nhiên.

Dự án mong muốn xây dựng các hướng dẫn về mặt kỹ thuật cho một số nhóm, loài tiêu biểu được xác định (dự kiến nhóm rùa/bò sát, gấu, tê tê, linh trưởng) để hỗ trợ quá trình hoàn thiện chính sách, xây dựng các quy định pháp luật về công tác cứu hộ, chăm sóc và tái thả loài theo yêu cầu tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Danh mục loài ưu tiên bảo vệ). Ngoài ra, hoạt động chuyển chỗ các loài hoang dã (translocation) hiện cũng chưa được quy định trong các văn bản pháp lý cũng như có những hướng dẫn kỹ thuật trong khi đây là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động bảo tồn loài chuyển vị và cũng là đòi hỏi của thực tiễn tại Việt Nam.

Mục tiêu dự án

Xây dựng và phát hành Hướng dẫn kỹ thuật về chuyển vị (translocation), cứu hộ, chăm sóc, tái thả động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam và đề xuất các nội dung đưa vào các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động chuyển vị.

Nhiệm vụ chính

  • Xây dựng Sổ tay hướng dẫn cứu hộ, chăm sóc động vật hoang dã cho một số loài/nhóm loài nguy cấp quý hiếm (VD như gấu, rùa, linh trưởng…) cho các cơ quan thực thi pháp luật;
  • Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về chuyển vị ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vì mục tiêu bảo tồn để áp dụng tại Việt Nam;
  • Tổ chức các hội thảo tham vấn và hướng dẫn áp dụng hướng dẫn kỹ thuật về chuyển vị ĐVHD cho một số địa phương trên cả nước.