Xây dựng bản đồ Giá trị đa dạng sinh học và carbon ở Việt Nam phục vụ cho phát triển REDD+

2014-11-12Dự án sử dụng các dữ liệu thứ cấp sẵn có để xây dựng các bản đồ REDD++ thể hiện các diện tích rừng giàu đa dạng sinh học và các mối đe dọa tiềm tàng về mất rừng đối với các khu vực này.

Trong dự án này, GFD thực hiện nhiệm vụ:

– Xây dựng bản đồ carbon rừng Việt Nam giai đoạn 2000-2005-2010;

– Xây dựng bản đồ giá trị đa dạng sinh học trên cơ sở chỉ số đa dạng loài ở mức taxa và số loài bị đe dọa;

– Xây dựng bản đồ diễn biến rừng qua các giai đoạn;

– Xây dựng bản đồ chỉ ra các loại hoạt động cho REDD+ ở Việt Nam.

Sản phẩm của dự án gồm các bản đồ carbon rừng Việt Nam đã được Tổ chức Phát triển Hà Lan sử dụng để trình bày trong Hội nghị Khí hậu Durban 2011. Các bản đồ này sẽ được sử dụng và phổ biến rộng rãi bởi tổ chức UNEP và Trung tâm Giám sát Bảo tồn Thế giới WCMC.

Khách hàng: Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV)Trả lời