Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng mở rộng tại Thừa Thiên Huế

Thời gian thực hiện: Năm 2020
Khách hàng: Ban quản lý dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” (Dự án BCC-GEF)
Nội dung

Xây dựng bản đồ chi trả DVMTR mở rộng tại 5 lưu vực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án BCC-GEF. Đây là gói thầu thuộc nhóm hoạt động Nâng cao năng lực chi trả DVMTR tại 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Hoạt động được triển khai tại 5 lưu vực A Lin B1, A Lin B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 và Sông Bồ thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Gói thầu này nhằm mục tiêu là mở rộng thêm các thôn được nhận chi trả DVMTR, đối với các chủ rừng trên 5 lưu vực mới. Trong đó, trọng tâm của hoạt động là các cộng đồng dân cư thôn vùng đệm được hưởng lợi sớm nhất từ chi trả DVMTR khi các lưu vực đi vào vận hành.

Ảnh 1: Hội thảo tổng kết và ký bàn giao kết quả giữa Dự án BCC – Quỹ BVPTR tỉnh TT Huế và GFD.

Kết quả của gói thầu:

GFD đã tiến hành rà soát hơn 40.000 ha và lập báo cáo kết quả rà soát diện tích của 5 lưu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên lưu vực có các chủ rừng như sau: 23 cộng đồng dân cư thôn, 941 hộ gia đình, 5 tổ chức. Ngoài ra còn có 7 nhóm hộ và 4 UBND xã.

05 bản đồ cho 05 lưu vực đã được xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP và được chấp nhận của quỹ BVPTR tỉnh Thừa Thiên Huế.
Kết quả xây dựng bản đồ chi trả DVMTR đã được quỹ BVPTR tiếp nhận để phục vụ xây dựng kế hoạch chi trả hàng năm.