Ứng dụng công nghệ thông tin trên thiết bị di động phục vụ tuần tra, quản lý, xác minh, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thời gian thực hiện: 2024

Khách hàng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

Nội dung:

Ứng dụng FMS trên thiết bị di động (sau đây gọi tắt là FMS mobile) hỗ trợ việc đo đạc, khoanh vẽ hiện trạng rừng và đất rừng ngoài thực địa, đồng bộ dữ liệu cảnh báo thay đổi trạng thái rừng từ hệ thống FMS Bình Thuận và hỗ trợ xác minh thông tin cảnh báo trực tiếp trên thiết bị di động. Việc xác minh thông tin mất rừng được thực hiện tại hiện trường sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho cán bộ thực hiện; các công cụ đo đạc, bản đồ (GIS) trên ứng dụng sẽ góp phần nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong hoạt động quản lý, giám sát tài nguyên rừng và kịp thời cung cấp dữ liệu đầu vào để cập nhật diễn biến rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ứng dụng FMS mobile có khhả năng thu thập dữ liệu tại thực địa như tạo điểm, tạo tuyến đường, tạo vùng có diễn biến và hình ảnh gắn với tọa độ và đồng bộ về máy chủ của hệ thống FMS Bình Thuận. Dữ liệu này được gắn với từng cán bộ sẽ giúp ích cho công tác quản lý, giám sát các hoạt động trên hiện trường như: hoạt động tuần tra rừng, thu thập các thông tin về đa dạng sinh học, số hóa các khu vực rừng trồng theo các dự án, kết quả thực hiện Chương trình 1 tỷ cây xanh. Các thông tin sẽ góp phần hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp.

Dữ liệu ảnh vệ tinh được cung cấp mới nhất 15 ngày/lần trên nền tảng điện thoại, tích hợp toàn bộ dữ liệu bản đồ trên Hệ thống FMS Bình Thuận, khả năng đọc các loại bản đồ số nhằm đảm bảo sự thống nhất về số liệu tại thực địa với các ngành có liên quan.

Ngoài ra, FMS mobile còn cung cấp khả năng tra cứu thông tin hiện trạng rừng, thông tin quy hoạch 3 loại rừng, ranh giới hành chính, chủ rừng, lưu vực, rừng gỗ FSC và khu vực được chi trả DVMTR trên thiết bị di động.