Phát triển và hoàn thiện các công cụ trực quan hóa dữ liệu về thiệt hại do thiên tai và nhu cầu đánh giá, phân tích và theo dõi

Thời gian thực hiện: 01/12/2018 – 30/04/2019
Khách hàng: UNDP
Nội dung

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai nhất trên toàn cầu, thiên tai xảy ra nặng nề cướp đi sinh mạng và gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế. Trong lĩnh vực quản lý thiên tai, chính quyền trung ương và địa phương, các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức phi chính phủ cần có công cụ hỗ trợ để lập kế hoạch và giám sát các hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện nay, do nguồn dữ liệu phân tán, thiếu các chỉ số và sự thiếu nhất quán trong các phương pháp ước tính tác động nên việc sử dụng dữ liệu trong quản lý thiên tai còn hạn chế. Dự án Phân lớp dữ liệu để chuẩn bị cho thiên tai đã xác định và củng cố cơ sở dữ liệu cơ bản cho 07 lĩnh vực (y tế, thực phẩm, nơi ở, vệ sinh nước, giáo dục, bảo vệ và phục hồi sớm) và đã phát triển các công cụ đánh giá dự báo để cung cấp dữ liệu có thể hành động về các tác động và thiệt hại sau một thảm họa tự nhiên.
Nỗ lực hơn nữa bao gồm cả hoạt động tư vấn là nhằm cải thiện khả năng hiển thị dữ liệu sẵn có và xác định các công cụ bổ sung có thể truyền tải các tác động của thảm họa, xu hướng cứu trợ và các hành động liên quan. Các công cụ trực quan hóa sẽ tập trung vào việc thể hiện dữ liệu để đưa ra những chỉ số về thiệt hại, nhu cầu cứu trợ/hỗ trợ nhân đạo và sự phục hồi sau thiên tai.

Các mục tiêu chính của nhiệm vụ tư vấn là:
1. Cải thiện tiện ích của các công cụ đánh giá và dự báo hiện tại để sử dụng hiệu quả các biến số như tốc độ gió, cường độ bão hoặc các dữ liệu khác liên quan đến quản lý thiên tai;
2. Cải thiện công cụ để theo dõi tốt hơn về các thiệt hại và hỗ trợ nhận được;
3. Xác định bộ dữ liệu và công cụ bổ sung để phân tích và lập kế hoạch hành động cải thiện phục hồi sau thảm họa.