Nâng cao thực thi luật lao động và thúc đẩy các quan hệ lao động hài hòa

2010-03-18

Dự án do US AIDS tài trợ và do công ty DAI (Mỹ) phối hợp Bộ Lao động Thương binh Xã hội thực hiện.                

Dự án cung cấp tư vấn về quan hệ lao động hài hòa để đánh giá và làm cân đối mục tiêu quốc gia và quốc tế của dự án, kết quả mong đợi và thủ tục thực hiện.Trả lời