Khảo sát Xã hội trong khuôn khổ Dự án ADB TA 7262-VIE

2013-03-21

Nhóm chuyên gia xã hội của GFD vừa kết thúc chuyến khảo sát xã hội thuộc dự án ADB TA 7262-VIE về Hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam”. Khảo sát được thực hiện tại 7 xã lựa chọn nằm trong khu vực các tiểu dự án. Cuộc khảo sát kéo dài gần 2 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 1 năm 2012 đến giữa tháng 2 năm 2012.

Khảo sát nhằm mục đích (a) đánh giá tác động xã hội (SIA) tổng thể của các tiểu dự án. Việc cần thiết phải có một đánh giá tác động xã hội tổng thể được nhấn mạnh trong Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP), khung đánh giá và giám sát M&E và trong báo cáo đánh giá xã hội sơ bộ do cơ quan triển khai lập; (b) thiết lập đường cơ sở cho dự án; (c) nhận định và thử nghiệm các chỉ số đánh giá và giám sát M&E; (d) cung cấp các đầu vào được yêu cầu để hợp lý hóa và bổ sung những thiếu sót trong các báo cáo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số do các cơ quan triển khai chuẩn bị.

Phương pháp chính được sử dụng trong cuộc khảo sát này là khảo sát kinh tế xã hội hộ gia đình mẫu, thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu những người cung cấp thông tin, những nghiên cứu cụ thể và quan sát thực địa sử dụng RRA, họp nhóm và thu thập, đánh giá dữ liệu thứ cấp.Trả lời