Forestry data sharing system

Ngày 06/6/2018 Tổng Cục Lâm Nghiệp đã tổ chức hội nghị công bố hệ thống chia sẻ dữ liệu thông tin ngành lâm nghiệp. Các dữ liệu công khai của hệ thống có thể truy cập tại địa chỉ http://maps.vnforest.gov.vn.Leave a Reply