Xây dựng cơ sở dữ liệu nền và ứng dụng trực tuyến phục vụ giám sát, đánh giá Tăng trưởng ngành NN&PTNT

Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu nền cho giám sát đánh giá tăng trưởng xanh
Thời gian thực hiện: 2021
Khách hàng: VAFS
Nội dung

Trong những năm qua, Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi nền kinh tế dựa trên tài nguyên sang nền kinh tế xanh, phát thải thấp. Tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, các chỉ số và cơ sở dữ liệu (CSDL) về tăng trưởng xanh đang dần được hình thành để giám sát và đánh giá (GSĐG) tăng trưởng xanh cho mỗi quốc gia, khu vực và thế giới. Để giám sát đánh giá tăng trưởng xanh (TTX) ở Việt Nam, ngành đã soạn thảo và đang trong quá trình chỉnh sửa, hoàn thiện bộ tiêu chí tăng trưởng xanh Quốc gia.

Tăng trưởng xanh trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) liên quan rất nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, làng nghề, chế biến v.v. Mặc dù đã có các cơ sở dữ liệu cung cấp số liệu thống kê của ngành, tuy nhiên, dữ liệu này chưa đáp ứng được nhu cầu dữ liệu, phân tích và đánh giá về tăng trưởng xanh. Do đó cần “Xây dựng dữ liệu nền phục vụ giám sát đánh giá tăng trưởng xanh ngành nông nghiệp và PTNT” với bộ dữ liệu gồm 25 tiêu chí đánh giá TTX (chi tiết xem phụ lục 1).

Mỗi tiêu chí được đánh giá thông qua một chỉ tiêu (như tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp, tỷ lệ tổn thất lương thực,…), chỉ tiêu này được đánh giá định kỳ hàng năm hoặc theo chu kỳ nhiều năm dựa trên nguồn số liệu từ điều tra thống kê, các báo cáo thống kê được các cơ quan trong ngành công bố.

Trong nhiệm vụ lớn này, GFD tham gia xây dựng CSDL và phần mềm trực tuyến cho phép lưu trữ, cập nhật, và khai thác dữ liệu tăng trưởng xanh. Phần mềm cho phép tìm kiếm, truy xuất số liệu tăng trưởng xanh theo chuỗi thời gian với các dạng bảng số liệu, biểu đồ và bản đồ. Phần mềm cũng cho phép người quản trị dễ dàng cập nhật số liệu mới hàng năm hoặc bổ sung thêm tiêu chí mới thông qua giao diện quản trị.