Điều tra, khảo sát đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước thuộc các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An và TP. Hồ Chí Minh thuộc Dự án “Khảo sát đo đạc, thành lập các loại bản đồ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước thuộc các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An và TP. Hồ Chí Minh”

Thời gian thực hiện: 8/2022 – 12/2023

Khách hàng: Cục bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Nội dung:

Dự án “Khảo sát đo đạc, thành lập các loại bản đồ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước thuộc các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An và TP. Hồ Chí Minh” được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 3106/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020. Mục đích của dự án là điều tra, khảo sát đa dạng sinh học nhằm điều tra các vùng đất ngập nước khu vực các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An và TP. Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng được một “ngân hàng” về thông tin, dữ liệu, số liệu điều tra cơ bản về đa dạng sinh học đối với từng khu trong khu vực để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước khu vực các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An và TP. Hồ Chí Minh nói riêng và quản lý tổng hợp vùng đất ngập nước đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu:

Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học tại các khu vực đất ngập nước ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An và TP.Hồ Chí Minh phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiệm vụ:

– Điều tra, thu thập thông tin liên quan đến quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng ĐNN cấp tỉnh (6 tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang và TP.Hồ Chí Minh).
– Điều tra, đánh giá hệ sinh thái cấp tỉnh (7 tỉnh: Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang và TP.Hồ Chí Minh).
– Điều tra, xác định vùng ĐNN quan trọng (7 tỉnh: Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang và TP.Hồ Chí Minh).
– Điều tra, đánh giá đa dạng động vật, hệ thực vật ở cấp tỉnh (7 tỉnh: Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang và TP.Hồ Chí Minh).
– Điều tra xác định hệ sinh thái, hệ động vật, thực vật cấp huyện tại 60 huyện/quận/TP tại 9 tỉnh/TP.
– Xây dựng các báo cáo cấp tỉnh và báo cáo phân tích, đánh giá theo chuyên đề của cấp huyện: Phân tích đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái tự nhiên vùng ĐNN ở cấp huyện 60 huyện; Phân tích, đánh giá hiện trạng loài thực vật ở 60 huyện tại 9 tỉnh; Phân tích, đánh giá hiện trạng động vật ở 60 huyện tại 9 tỉnh