Đề án “Bảo tồn, phát triển các loài động, thực vật hoang dã có nguồn gen quý hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Thời gian thực hiện: 2021

Khách hàng: Chi Cục Kiểm lâm Hà Nội

Nội dung

Khu hệ chim Việt Nam phong phú và đa dạng với tổng số 916 loài đã được ghi nhận (Richard Craik và cộng sự, 2018). Và được xác định là một trong những khu vực quan trọng bậc nhất trong mạng lưới các tuyến đường bay chim di cư và các loài chim đặc hữu với 63 vùng chim quan trọng toàn cầu và 07 vùng chim đặc hữu. Trong đó khu vực Hà Nội có tầm quan trọng đối với các loài chim di cư tại Việt Nam. Tổng số 233 loài chim đã được ghi nhận thuộc 15 bộ và 51 họ đã được ghi nhận, trong đó có 192 loài di cư (chiếm 83%), 38 loài định cư (16%) và hai loài di cư sinh sản (1%); đặc biệt có 7 loài nằm trong Danh lục Đỏ IUCN (Vịt mỏ nhọn (Mergus squamatus – EN), Sẻ đồng ngực vàng (Emberiza aureola – CR), Bạch anh (Oriolus mellianus – EN), Đại bàng đen (Aquila clanga – VU), Đuôi cụt bụng đỏ (Pitta nympha – VU), Đớp ruồi mỏ to (Rhinomyias brunneata – VU) và Thiên đường đuôi đen (Terpsiphone atrocaudata – NT) và 3 loài được liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam (Cò nhạn (Anastomus oscitans – VU), Vịt mỏ nhọn (thiếu dẫn liệu – DD), Đuôi cụt bụng đỏ (Pitta nympha – VU).

Khu hệ chim của khu vực bãi giữa, bãi bồi ở sông Hồng đoạn chảy qua Thành phố Hà Nội, từ trước đến nay, chưa có chương trình điều tra, nghiên cứu nào mang tính chuyên sâu để đánh giá, xác định quần thể các loài chim quý hiếm, nguy cấp cùng các mối đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của chúng ở khu bảo tồn. Một số nghiên cứu trước đây nói chung mới chỉ dừng lại ở việc điều tra thống kê sơ bộ về thành phần loài ở khu vực trung tâm thành phố chưa có điều kiện nghiên cứu các khu vực khác như Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thường Tín, Phú Xuyên. Vì vậy, việc đầu tư thực hiện mục tiêu và các nội dung hoạt động dự án đề xuất lần này là hết sức cần thiết và cấp bách, làm cơ sở để xây dựng các kế hoạch bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học các quần thể Chim của thành phố Hà Nội mà trước hết là các loài và nhóm loài quý hiếm, nguy cấp đã được nói đến nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Mục tiêu của dự án

Điều tra xác định thành phần các loài chim hoang dã từ đó đưa ra các giải pháp bảo tồn và phát triển các loài chim hoang dã ở bãi giữa, bãi bồi sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Hà Nội;

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về những giá trị bảo tồn của các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ

  • Xác định thành phần loài, phân bố và hoạt động của các loài chim ở khu vực bãi giữa và các bãi bồi Sông Hồng;
  • Đánh giá về hiện trạng sinh cảnh và các nguy cơ ảnh hưởng tới chim di cư và chim trú đông ở các bãi giữa và bãi bồi Sông Hồng;
  • Đánh giá tác động của các mối đe dọa đối với quần thể chim quý hiếm, nguy cấp tại khu vực bãi giữa, bãi bồi;
  • Xây dựng kế hoạch giám sát quần thể và sinh cảnh cho các loài chim di cư ở khu vực bãi giữa, bãi bồi Sông Hồng;
  • Xây dựng phương án bảo tồn, quản lý và phục hồi sinh cảnh cho chim di cư và các loài quý hiếm ở khu vực bãi giữa, bãi bồi Sông Hồng;
  • Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về những giá trị bảo tồn của các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội.