Đánh giá Tài nguyên Thiên nhiên tại Cù Lao Chàm – Hội An thuộc dự án Lồng ghép Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2021

Khách hàng: Tổng cục Môi trường

Nội dung

Dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quản lý các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (Dự án BR) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) trong 05 năm từ 2019-2024 do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Địa điểm thực hiện dự án là Hà Nội và 3 khu dự trữ sinh quyển thí điểm là Cù Lao Chàm – Hội An (tỉnh Quảng Nam), Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) và Tây Nghệ An (tỉnh Nghệ An).

Dự án Đánh giá tài nguyên thiên nhiên tại KDTSQTG Cù Lao Chàm nhằm đánh giá hiện trạng và các lớp bản đồ về tài nguyên đa dạng sinh học và kinh tế – xã hội để xác định các khu vực dành riêng (set aside), xác định và xây dựng Kế hoạch bảo tồn xã cho các xã ưu tiên tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

Nhiệm vụ

  • Đánh giá và xây dựng bản đồ kinh tế – xã hội, đa dạng sinh học, môi trường và thể chế của Khu Dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An;
  • Tham vấn rộng rãi với các bên liên quan chính, bao gồm các cộng đồng địa phương về nhu cầu và dịch vụ dự kiến từ việc sử dụng không cạn kiệt tại các Khu vực dành riêng (set-aside) của KDTSQ Cù Lao Chàm – Hội An;
  • Xây dựng kế hoạch sử dụng tài nguyên không cạn kiệt cho các khu vực dành riêng (set-aside) của KDTSQ Cù Lao Chàm – Hội An;
  • Xác định các xã ưu tiên để xây dựng, triển khai Kế hoạch bảo tồn xã (CCP) và xây dựng bản đồ tài nguyên sinh học và kinh tế xã hội của các xã được lựa chọn để xác định các giải pháp về phát triển sinh kế;
  • Lập Kế hoạch bảo tồn cấp xã có sự tham gia cho các xã được lựa chọn.