Đánh giá sự hợp tác của Ủy ban Châu Âu với Việt Nam (Đánh giá cấp độ Quốc gia)

2008-12-17

Đánh giá sự hợp tác của Ủy ban Châu Âu với Việt Nam là một phần của chương trình đánh giá năm 2008 như EU phê duyệt và nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình cho quản lý của các nguồn kinh phí cũng như thúc đẩy một nền văn hóa học thông qua tổ chức.

Chủ trì nghiên cứu này là công ty Particip Gmbh, một công ty tư vấn quốc tế có trụ sở ở Đức. Mục tiêu của dự án đánh giá này là:

– Cung cấp tư vấn đánh giá độc lập các chương trình tổng thể của EC trong mối quan hệ với ViệtNam trong quá khứ và hiện tại của Ủy ban.

– Xác định các bài học quan trọng để nâng cao các chiến lược và chương trình của Ủy ban hiện tại và tương lai.

Trong dự án này, GFD chuyên môn trong lĩnh vực phát triển nông thôn và giảm nghèo, tham gia vào nhiệm vụ, và sắp xếp cuộc phỏng vấn đánh giá với các bộ và các nhà tài trợ chủ chốt. Trả lời