Đánh giá mức độ sẵn sàng Mua sắm công bền vững ở VN

2008-12-01

Dự án này được khởi xướng bởi Viện Quốc tế về Phát triển Bền vững (IISD) và do Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì nhằm rà soát khung pháp lý và khảo sát ý kiến của các cơ quan ban ngành của chính phủ và các tổ chức quốc tế, hiệp hộp phi chính phủ về mức độ ủng hộ mua sắm công bền vững (SPP).

Nội dung công việc bao gồm:

– Thăm dò tính khả thi để giới thiệu dự án thí điểm SPP ở Việt Nam

– Xây dựng sự đồng thuận và tham gia từ các cơ quan chính phủ quan trọng để khởi xướng vấn đề Mua sắm công bền vững.

– Xây dựng sự đồng thuận giữa các bên liên quan quan trọng trong trường hợp kinh doanh SPP.

Trong dự án này GFD đã tiến hành nghiên cứu tổng quan về luật và khung pháp lý liên quan đến SPP và làm việc với các cơ quan chính phủ được lựa chọn như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư để đề xuất đề án thiết kế các chương trình SPP thí điểm ở lĩnh vực lâm nghiệp ở Việt Nam.Trả lời