Đánh giá giữa kỳ Chương trình quản lý thông tin và kiến thức của Ủy hội Sông Mê Kông

2009-10-01

Việc đánh giá giữa kỳ này nhằm giúp các chính phủ và các nhà tài trợ của Ủy hội Sông Mê Kông có báo cáo cập nhật về việc triển khai Chương trình quản lý thông tin và kiến thức tại Ủy hội Sông Mê Kông.

Trong dự án này, GFD tham gia đánh giá năng lực của các Ủy hội quốc gia về việc tổ chức và chia sẻ thông tin địa lý và GIS trong nội bộ cán bộ các Ủy hội và giữa các Ủy hội các quốc gia.

Việc đánh giá được tài trợ bởi chính phủ Phần Lan, Pháp và Úc. Khách hàng: NIRAS Phần Lan.Trả lời