Đánh giá độc lập tác động của dự án thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)

Thời gian thực hiện: 2023

Khách hàng: Ban quản lý Dự án Tăng cường quản lý đất đai và Cơ sở dữu liệu đất đai cấp Trung ương

Nội dung:

Dự án VILG được triển khai ở Trung ương và 30 tỉnh đại diện cho 3 miền của cả nước. Mục tiêu phát triển của dự án là “Nâng cao hiệu quả và minh bạch của dịch vụ quản lý đất đai tại các tỉnh tham gia dự án thông qua việc xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS)” với các mục tiêu cụ thể như sau: (1) Hoàn thiện và vận hành CSDL đất đai của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia dự án VILG dựa trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung, thống nhất để phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đâi với cách ngành liên quan; (2) Hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại hóa các văn phòng Đăng ký đất đai từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới việc trang bị thiết bị đầu cuối của các Văn phòng Đăng ký đất đai và qua cổng dịch vụ công quốc gia; (3) Nâng cao nhận thức cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua việc thực hiện các kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số.

Mục tiêu của nhiệm vụ: Đánh giá độc lập mức độ hoàn thành Mục tiêu phát triển (PDO) và các nội dung thực hiện của Dự án, trong đó tập trung vào đánh giá chính xác, toàn diện và có minh chứng các tác động về hiệu quả kinh tế, xã hội và thể chế của Dự án. Báo cáo kết quả và kiến nghị của ĐGĐL cùng với các thông tin và dữ liệu thu thập được sẽ là đầu vào để xây dựng và hoàn thiện Báo cáo Kết thúc Dự án của Chính phủ và Báo cáo hoàn thành thực hiện (ICR) của NHTG. Báo cáo ĐGĐL cung cấp căn cứ để đề xuất duy trì và tăng cường các kết quả của Dự án sau khi Dự án kết thúc và tiếp tục xây dựng CSDL đất đai quốc gia và hệ thống thông tin đất đai quốc gia (NLIS) với mục tiêu hoàn thành vào năm 2025 một cách hiệu quả và bền vững hơn.