Cập nhật và chỉnh sửa nền tảng giám sát, đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES M&E)

Thời gian thực hiện: 6/2022 – 6/2024

Khách hàng: DAI

Nội dung:

Dự án Quản lý Rừng Bền vững của USAID được DAI triển khai thực hiện hợp tác với Chính phủ Việt Nam, và đối tác chính là Bộ NN & PTNT, với mục đích nhằm giảm phát thải các-bon liên quan đến mất rừng, suy thoái rừng tự nhiên, và tăng khả năng hấp thụ các-bon bằng cách cải thiện quản lý rừng trồng lấy gỗ. Dự án sẽ thực hiện phương pháp tiếp cận “Thịnh vượng xanh” nhằm tăng cường khả năng của cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm phát thải đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho sinh kế bền vững và tăng trưởng kinh tế công bằng.
Dự án sẽ thực hiện tại 7 tỉnh (Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam) và tập trung vào 5 mục tiêu: (1) Cải thiện và mở rộng quản lý rừng cộng đồng; (2) Tăng cường các doanh nghiệp thân thiện với bảo tồn trong các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng; (3) Tăng cường chức năng của hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm rừng; (4) Cải thiện thực hành quản lý rừng sản xuất; (5) Huy động các nguồn lực trong nước để quản lý, bảo vệ rừng.
Dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2020-2025 do DAI phối hợp với RECOFTC, Preferred by Nature, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Đối tác) và Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp (Chủ đầu tư).

Mục đích:

Nền tảng hiện tại đang được phát triển và duy trì tại địa chỉ http://gsdg.vnff.vn/ để sử dụng cho việc quản lý các chỉ số của PFES M&E. Nền tảng này đã được sử dụng bởi VNFF và các quỹ bảo vệ và rừng cấp tỉnh (gọi tắt là quỹ cấp tỉnh). Tuy nhiên, với nhu cầu báo cáo hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm theo yêu cầu của VNFF, nền tảng cần được cập nhật và sửa đổi cho phù hợp. Nền tảng sẽ được cập nhật theo hai giai đoạn, và nhiệm vụ này phục vụ cho giai đoạn 1 của quá trình cập nhật nền tảng. Mục đích của giai đoạn này là:
– Hoàn thiện nền tảng giúp các quỹ cấp tỉnh, VNFF cập nhật các chỉ số và báo cáo lên các cấp cao hơn như UBND tỉnh, Bộ NN & PTNT, Quốc hội.
– Nền tảng cần có các chức năng cần thiết cho 6 loại chủ tài khoản ở cấp trung ương và cấp tỉnh (mỗi cấp có 3 loại tài khoản: quản trị, người dùng, phê duyệt).
– Nền tảng này là một công cụ mà các quỹ cấp tỉnh có thể cung cấp dữ liệu theo từng chỉ số và sau đó VNFF hoặc các quỹ cấp tỉnh có thể sử dụng các dữ liệu đó để tạo báo cáo thường xuyên.
– Nền tảng cần hoạt động trơn tru với các loại tài khoản khác nhau.

Nhiệm vụ:

– Cập nhật, sửa đổi nền tảng: Đảm bảo nền tảng tương thích với phần cứng hiện tại của Tổng cục Lâm nghiệp, VNFF và các quỹ tỉnh được lựa chọn; Sửa đổi menu chính để trở nên thân thiện hơn với người dùng; Sửa đổi và thêm các chỉ số; Sửa đổi và bổ sung các bảng để nhập dữ liệu chỉ số; Sửa đổi và thêm các mẫu báo cáo (báo cáo dưới dạng bảng và đồ thị); Thay đổi và thêm các tính năng của các loại tài khoản khác nhau; Chỉnh sửa liên kết cơ sở dữ liệu để dữ liệu báo cáo chỉ tiêu từ nguồn vốn cấp tỉnh được liên kết và tự động tổng hợp thành báo cáo quốc gia; Cập nhật, sửa đổi công cụ add-on trên excel (công cụ dùng để nhập số liệu cho một số chỉ tiêu); Thêm tính năng để lấy thuộc tính của bản đồ PFES từ QGIS hoặc MapInfo.
– Cập nhật hướng dẫn / Hướng dẫn sử dụng nền tảng.
– Xây dựng tài liệu đào tạo.
– Thiết kế và cung cấp đào tạo cho các quỹ tỉnh và VNFF.
– Tập huấn cho VNFF và 7 quỹ cấp tỉnh sử dụng nền tảng.
– Chỉnh sửa, hoàn thiện nền tảng và bàn giao cho Dự án và VNFF.
– Bảo trì, bảo dưỡng.