ADB RETA 6424: Tăng cường hiệu quả quy chế về cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tiện ích ngành nước và năng lượng

2009-02-02

Dự án RETA 6424 nhằm cải thiện thiết kế và thực hiện các cải cách trong ngành nước và năng lượng bằng cách xác định các yếu tố về thể chế và kỹ thuật mà ảnh hưởng đến hiệu quả của cải cách pháp lý trong các nước thành viên đang phát triển được lựa chọn (DMCs). Khách hàng: ADB/ Công ty IPA (Anh Quốc).

Các nội dung của dự án RETA 6424 bao gồm:

– Tiến hành nghiên cứu tài liệu về các vấn đề liên quan đến quy định.

– Tiến hành nghiên cứu để thu thập các đề tài của chính sách chính thức và không chính thức, thể chế và khung pháp lý ở Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong các nước thành viên đang phát triển (DMCs);

– Xác định những thành công và trở ngại tới quy định hiệu quả cùng với đề xuất cách khắc phục.

Trong dự án này, GFD cung cấp các chuyên gia trong nước trong lĩnh vực qui định cơ sở hạ tầng ngành năng lượng và nước ở Việt Nam.Trả lời