Dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” (BCC-GEF). Hợp phần 1: Đa dạng sinh học và Quản lý Khu bảo tồn

Dự án Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” (BCC-GEF). Hợp phần 1: Đa dạng sinh học và Quản lý Khu bảo tồn
2017-08-18Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam” (gọi tắt là Dự án BCC-GEF) do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Tổng cục Môi trường được Bộ TN&MT giao làm Chủ dự án, thực hiện từ năm 2016 – 2019 tại 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ và tăng cường hiệu quả của việc thực hiện Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2” (Dự án BCC); tăng cường quản lý và duy trì tính toàn vẹn sinh thái của hệ thống khu bảo tồn và vùng xung quanh tại cảnh quan Trung Trường Sơn của Việt Nam; bảo đảm dịch vụ hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Trung Trường Sơn, đem lại lợi ích sinh kế cho cộng đồng địa phương, góp phần tăng trưởng kinh tế khu vực.
Hợp phần 1. Đa dạng sinh học và quản lý khu bảo tồn do liên danh giữa công ty GFD và Trung Tâm Môi trường và phát triển Lâm nghiệp Bền Vững, thực hiện từ 2017 đến 2019, với các nội dung tập trung vào cải thiện kế hoạch cải quả lý cho 08 khu bảo tồn thuộc 3 tỉnh dự án, hỗ trợ xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch bảo tồn cấp thôn bản và phát triển sinh kế cho người dân ở vùng đệm; tích hợp chi trả dịch vụ môi trường rừng PFES vào bảo tồn đa dạng sinh học cho vùng đệm của các khu bảo tồn.Trả lời